» Prima pagina
» Regulament
» Situatie inscrieri
» Galerie foto
» Rezultate
» Vernisaj
Date de contact si ANUNT !!!

Subscrisa ANMRF Louis Pasteur Dej Filiala Brăila CIF. 13464738

Prin Presedinte Lintas Nicolae

Mobil: 004 0741358280

E-mail: club_voltin@yahoo.com sau nicolae_massmedia_romania@yahoo.com


(Observatii: Domnul Vadeanu T. Vasile nu a fost autorizat de a actiona in numele subscrisei pentru perioada 16 Noiembrie 2016-prezent si nici pe viitor nu v”a fi autorizat sa actioneze in numele si pe seama subscrisei).

_____________________________________________________________________

CONTACT AND ANNOUCEMENTS !!!


Submitted ANMRF Louis Pasteur Dej Branch Braila CIF. 13464738

President LINTAS NICOLAE

Mobile: 004 0741358280

or

E-mail: club_voltin@yahoo.com or nicolae_massmedia_romania@yahoo.com


(Remarks: Mr. Vadeanu T Vasile was not authorized to act on behalf of the respective subscription for the period November 16, 2016-present and will not be authorized in the future to act in the name and on behalf of the subscription).Termeni si conditii

Bine ati venit pe site-ul www.vistoserv.ro.


www.
vistoserv.ro este proprietatea societatii comerciale Visto Serv s.r.l., denumita in continuare Visto Serv.

Utilizarea site-ului www.
vistoserv.ro (incluzand vizitarea si cumpararea produselor) implica acceptarea anumitor termeni si conditii de utilizare. Acesti termeni si conditii reprezinta un contract legal intre utilizator si Visto Serv, de aceea se recomanda citirea cu atentie a paragrafelor urmatoare. Vizitarea sau cumpararea produselor de pe site-ul www.vistoserv.ro implica in mod automat acceptarea acestor termeni si conditii. De asemenea, folosirea oricaror alte servicii curente sau viitoare furnizate de Visto Serv, implica acceptarea acelorasi termeni si conditii.

COMUNICARI ELECTRONICE

Utilizarea site-ului www.
vistoserv.ro (vizitare, cumparare de produse sau trimitere de e-mailuri) implica acceptarea comunicarii in mod electronic. Utilizatorul consimte sa primeasca comunicari pe cale electronica, fie prin e-mail, fie prin afisare pe site-ul www.vistoserv.ro. Utilizatorul este de acord cu faptul ca toate comunicarile electronice satisfac aceleasi cerinte legale ca si comunicarile in scris.

COPYRIGHT

Tot continutul site-ului www.
vistoserv.ro (text, grafice, imagini, butoane, clipuri, script-uri, programe si orice alte date) este proprietatea Visto Serv si/sau a asociatilor,partenerilor si/sau furnizorilor sai si este protejat in conformitate cu Legea drepturilor de autor. Combinarea acestora (design-ul) este proprietate a Visto Serv, fiind protejata de legile in vigoare. Toate programele folosite pe www.vistoserv.ro sunt proprietate a Visto Serv si/sau a funrnizorilor sai de programe si sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

Graficele, emblema, antetul si imaginile de pe www.
vistoserv.ro nu pot fi folosite in legatura cu produse sau servicii care nu apartin www.vistoserv.ro sau Visto Serv, intr-o maniera care sa creeze confuzie printre clienti sau care sa discrediteze www.vistoserv.ro sau Visto Serv.

LEGATURI

Vizitarea site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe www.
vistoserv.ro se face doar pe riscul utilizatorului, care va fi singurul responsabil de luarea masurilor ce se impun pentru evitarea virusilor sau a altor elemente distructive.

Posibilitatea de conectare si vizitare a altor site-uri, folosind site-ul www.
vistoserv.ro, nu implica faptul ca societatea Visto Serveste asociata sau afiliata, sau ca raspunde in vreun fel pentru materialele puse la dispozitie in orice mod pe aceste site-uri.

Visto Serv nu raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe site-ul www.vistoserv.ro, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii site-urilor in cauza.

ACCESUL LA SITE

Visto Serv garanteaza utilizatorului accesul limitat, in scop personal pe site-ul www.vistoserv.ro si nu ii confera dreptul de a descarca, modifica total sau partial, reproduce total sau partial site-ul, fara acordul in scris al Visto Serv.

De asemenea, este interzisa folosirea link-urilor catre www.vistoserv.ro.ro prin care continutul acestuia apare deformat sau incomplet.

CONTUL PERSONAL

Utilizatorul este responsabil pentru pastrarea confidentialitatii contului si parolei sale si pentru toate activitatile care survin prin accesarea acestora. Societatea
Visto Serv nu poate fi facuta responsabila pentru consecintele neglijentei utilizatorului.

www.
vistoserv.ro.ro poate vinde produse pentru copii, insa le vinde adultilor. Daca ai sub optsprezece ani, poti folosi site-ul www.vistoserv.ro.ro doar cu acordul unui parinte sau tutore.

Visto Serv isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea serviciilor, de a inchide conturile utilizatorilor, de a modifica sau sterge continutul si de a anula comenzile.

DESPRE CONTINUT

Utilizatorii pot posta comentarii sau alte comunicari, pot trimite felicitari virtuale, sugestii, idei, intrebari sau alte informatii, atat timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu ameninta dreptul la intimitate, nu incalca drepturile de autor, nu aduce in nici un fel injurii unor terte parti si nu contine virusi, texte cu referire la diverse campanii de promovare, scrisori in lant, mailuri in masa sau orice alta forma de spam. Utilizatorul nu are dreptul sa foloseasca o adresa falsa de email sau sa transmita comunicari electronice in numele unei alte persoane, fizice sau juridice.
Visto Serv isi rezerva dreptul (dar nu si obligatia) de a sterge sau edita continutul respectiv. Visto Serv nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicari.

DESCRIEREA PRODUSELOR

www.
vistoserv.ro si Visto Serv incearca sa pastreze acuratetea informatiilor. Totusi, Visto Serv nu garanteaza ca descrierea produselor sau orice alt continut al site-ului este exact, complet, actualizat sau lipsit de erori si nu poate fi facuta responsabila in cazul in care produsele achizitionate nu corespund scopului pentru care au fost cumparate. Daca un produs comandat de pe www.vistoserv.ro nu corespunde asteptarilor utilizatorului, singura solutie este de a-l returna in starea intiala.

Utilizatorul trebuie sa tina seama de faptul ca unele produse realizate manual sunt unicat, fiind astfel imposibila realizarea unei copii identice. De aceea, produsul primit poate avea mici diferente legate de culoare sau detalii.

Visto Serv nu raspunde si nici nu va fi facuta responsabila pentru functionarea site-ului, informatiile, continutul, materialele sau produsele de pe site.

TAXE VAMALE

In principiu, cheltuielile legate de transportul produselor sunt incluse in pretul afisat. Utilizatorul trebuie insa sa tina cont de faptul ca la intrarea in tara de destinatie e posibil sa fie necesara plata unor taxe vamale. Acestea depind strict de legislatia fiecarei tari in parte si ca atare nu pot fi calculate sau suportate de www.
vistoserv.ro. E recomandat ca inainte de comandarea produselor dorite sa va interesati daca va trebui sa platiti taxe vamale si care este cuantumul acestora.

De exemplu, in Romania este deductibila suma de patruzeci si cinci de euro din valoarea produsului.

LIMITARI ALE RESPONSABILITATII

Site-ul www.
vistoserv.ro si materialele aferente sunt oferite asa cum sunt si atat cat sunt disponibile, fara nici o garantie.

Societatea
Visto Serv nu va fi facuta responsabila si nici nu garanteaza expres sau implicit, in nici un fel, pentru functionarea sau functionalitatea site-ului, informatiile sau continutul site-ului, materialele sau produsele de pe site, precum si folosirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord in mod expres cu faptul ca folosirea acestui site si cumpararea produselor se face pe propriul risc.

Visto Serv nu ofera nici un fel de garantie pentru produsele comercializate pe site. Visto Serv nu va fi facuta responsabila pentru nici un fel de pagube, de orice tip, incluzand, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

Visto Serv nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de orice defectiuni sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul si nici nu garanteaza faptul ca site-ul, serverul sau mailurile expediate de www.vistoserv.ro nu contin virusi sau alte componente daunatoare.

DISPUTE SI CONFLICTE. DREPT APLICABIL. LITIGII

Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul www.
vistoserv.ro si orice


Terms and Conditions

Welcome www.vistoserv.ro site.

www.vistoserv.ro is owned by the company Visto Serv Ltd, hereinafter called Visto servers.

Using www.vistoserv.ro site (including visiting and purchasing products) implies acceptance of terms and conditions. These Terms and Conditions are a legal contract between the user and Visto service, therefore it is recommended to read carefully the following paragraphs. Visit or buying products on the website www.vistoserv.ro automatically imply acceptance of these terms and conditions.
Also, the use of any other current or future services provided by Visto Serv involves accepting the same terms and conditions.

Electronic

Using www.vistoserv.ro site (visit, purchase products or sending e-mail) communication involves accepting electronically. User consents to receive communications electronically, either by e-mail or by posting on the site www.vistoserv.ro.
User agrees that all electronic communications meet the same legal requirements as written communication.

COPYRIGHT

Www.vistoserv.ro All site content (text, graphics, images, buttons, clips, scripts, programs and any other data) is owned Visto servers and / or associates, partners and / or its suppliers and is protected in accordance with the Copyright Law. Their combination (design) is owned by Visto Serv, being protected by laws.
All software used on www.vistoserv.ro are property of Visto servers and / or its funrnizorilor programs and are protected by copyright law.

Graphics, logo, header and images on www.vistoserv.ro can not be used in connection with products or services that do not belong Visto www.vistoserv.ro or serve in a manner to cause confusion among customers, or to discredit
www.vistoserv.ro or Visto servers.

LINKS

Visiting websites which are accessible through links on www.vistoserv.ro is only own risk, which will be solely responsible for taking appropriate measures to prevent viruses or other destructive elements.

The ability to connect and visiting other sites using www.vistoserv.ro website, do not imply that serves Visto associated or affiliated company, or in any way responsible for the materials made available in any way on this site
sites.

Visto serve not responsible for the content, quality or nature of sites which are accessible through links on the site www.vistoserv.ro, regardless of the nature of these links.
For those sites The responsibility, full website owners concerned.

ACCESS TO THE SITE

Visto Serv guarantee limited access, for personal www.vistoserv.ro website and does not confer the right to download, modify totally or partially, totally or partially reproduce site without the written consent of Visto servers.

It is also forbidden to use the links to www.vistoserv.ro.ro that its content appears distorted or incomplete.

PERSONAL ACCOUNT

User is responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for all activities that occur through accessing them.
Visto Serv Society can not be held responsible for the consequences of negligence user.

www.vistoserv.ro.ro can sell products for children, but it sells them to adults.
If you are under eighteen, you may use our website only with the consent www.vistoserv.ro.ro a parent or guardian.

Visto Serv reserves the right to refuse service, terminate user accounts, modify or remove content and cancel orders.

About content

Users can post comments or other communications, send ecards, suggestions, ideas, questions or other information, so long as the content is not illegal, obscene, threatening, defamatory, do not threaten privacy, not copyrighted, no bring any injury to third parties and does not contain viruses, texts referring to various promotional campaigns, chain letters, mass mailings or any form of spam. User can not use a false email address or transmit electronic communications on behalf of another person or company. Visto Serv reserves the right (but not the obligation) to remove or edit content.
Visto Serv will not be responsible and will not be liable for any compensation for any damage caused by such communications.

PRODUCT DESCRIPTION

Visto Serv www.vistoserv.ro and try to keep information accurate. However, Visto service does not warrant that product descriptions or other content of this site is accurate, complete, current or error free and can not be held responsible if the goods purchased do not meet the purpose for which they were purchased.
If a product ordered on www.vistoserv.ro not match user expectations, the only solution is to return to the state first.

The user must be aware that some handmade products are unique, making it impossible to carry an identical copy.
Therefore, the product can be given small differences in color and other details related.

Visto servers do not respond and will not be held responsible for the operation of the website, information, content, materials or products on the site.

DUTIES

In principle, the costs of transport of products are included in price. But the user must keep in mind that the entry into the country of destination is likely to be required to pay customs duties. These laws depend strictly individual countries and therefore can not be calculated or supported by www.vistoserv.ro.
It is recommended that before ordering products desired to inquire if you have to pay duty and that is the amount.

For example, in Romania is deductible sum of forty five euros in product value.

Limitation of Liability

Www.vistoserv.ro website and related materials are provided as is and as much as available, without any warranty.

Visto Serv Society will not be held responsible and does not guarantee express or implied, in any way, for the operation or functionality of the site, information or website content, materials or products on the site, and their use for a particular purpose.
Visitors are expressly agree that use of this site and products is at your own risk.

Visto service does not provide any warranty for products sold on the site.
Visto Serv will not be held liable for any damages of any kind, including but not limited to, any direct, indirect or incidental.

Visto Serv assumes no responsibility for any loss of information caused by any defects or errors in software that is designed and hosted website and does not guarantee that the site or server by www.vistoserv.ro mails do not contain viruses
or other harmful components.

Disputes and conflicts. APPLICABLE LAW.
LITIGATION

Any attempt of unauthorized access to the site and any www.vistoserv.ro


Editii anterioare
» Salonul International de Arta Fotografica Danubius "Best of CF", Editia a IV-aLucrari acceptate la salonPremiile salonuluiStatisticaCatalogVernisaj
» Salonul International de Arta Fotografica Danubius "Best of CF", Editia a III-aLucrari acceptate la salonPremiile salonuluiStatisticaCatalogVernisaj
» Salonul International de Arta Fotografica Danubius "Best of CF", Editia a II-aLucrari acceptate la salonPremiile salonuluiStatisticaCatalogVernisaj
» Salonul International de Arta Fotografica Danubius "Best of CF", Editia a I-aLucrari acceptate la salonPremiile salonuluiStatisticaCatalogVernisaj

Photo Club VOLTIN, Mun. Brăila, Str. Mihai Bravul, Nr. 172, Apt. 2, Cod Poștal: 810197 Jud. Brăila-Romania, E-mail: club_voltin@yahoo.com, Tel: 0741358280 . Termeni si conditiiRealizat Capitaneanu Bebi